به راحت نفسی، رنج پایدار مجوی
شب شراب نیرزد به بامداد خمار
 
به اول همه کاری تأمل اولیتر
بکن، وگرنه پشیمان شوی به آخر کار

*سعدی*