بکوب پاهات رو محکم روی زمین و باز

بگو این جا تازه اول مسیره روی پات بمون

انتهای این مبارزه برد با ماست

بدون وقت نیست پاشو

بگو من ادامه می دم

*یاس* ;)