8صبح تا 9.5شب
شیمی3س+45ت
زیست3س+70ت
ریاضی3س+39ت
عربی1س+10ت
مجموع10ساعت/164تست
باید حداقل 3ساعت بیشتر بخونم :/
سبزم =)