گزارشکار امشب:
8صبح تا 9.5شب
3س +33ت زیست
3س+68ت شیمی
2:35س+54ت فیزیک
1:25س+15ت ریاضی
مجموع:
10ساعت+170تست
وضعیت :من چ سبزم امروز :)