تا ۲۱ دی اگه بتونم به برنامه برگردم مطمئنم میتونم ادامه رو هم بترکونم و امسال خودم خلاص کنم

باید همه توانم بذارم رو این ۴ هفته وگرنه دیگه باید قید همه اتفاقای خوب بزنم