:) با صدای بارون بیدار شدم چقدرر حس خوبیه

بعضی وفتا دلم میخواد یه شهر شمال کشور که همیشه بارونیه قبول شم


نصف شب نوشت :)) : الی جون دیگه از اون برنامه ها چاپ نمیشه فقط همون در یک نگاه هس که رو سایت کانون هس