گر نگهدار من آن است که من میدانم , شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارد