صب امتحان مثلثات دارم -___- عصر امتحان تکانه
خدایا امروز خودت ستار العیوب باش :))
چه غلطی کردم این مثلثات هی انداختم آخر هفته ها
دیشب تو خوابم مثلثات دس از سرم بر نمیداشت
:/ قول میدم امروز برام درس عبرت شه از این هفته درس هر روز همان روز یا حداکثر روز بعدش
ظهر ساعت 3 هم کمیسیون رای گیری داره خدایا کمک کن عصر که میام ببینم رای آوردیم