متن کامل

نمره‌های تو در کنکور ۹۵ و ۹۶ چگونه بود؟

نمره‌ام در عمومی‌ها به ترتیب در کنکور ۹۵ و ۹۶ در دین‌ و زندگی ۱٫۳- و ۷۶، در ادبیات ۲۰ و ۷۲، در عربی ۲۰ و ۵۳٫۴، در زبان ۴ و ۶۶٫۷ و در اختصاصی‌ها در زمین‌شناسی ۶/۶- و ۰، در ریاضی ۳۵٫۶و ۸۰، در زیست‌شناسی ۷٫۵ و ۵۶، در فیزیک ۲۰ و ۶۰ و در شیمی ۱۲٫۴ و ۵۵٫۳ بود!

پی نوشت:

امروز نه آغاز و نه انجام جهان است

ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است

گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری

دانی که رسیدن هنر گام زمان است 🌀