دوباره میجنگم

خدایا کاری کن همونی بشه که میخوام دستم بگیر نذار این بار آخری زمین بخورم

الهی ب امید تو💜