نتیجه غز زذنام تنبلیام کم کاریم امروز گرفتم مرسی کانون تلنگر خوبی بود
ولی دیگه همه چی تموم شد برای آزمون بعد بکوب میخونم حالا ببین