بد جور این هفته و هفته قبل بریدم و خسته ام
باید از فردا برگردم به روال قبل وقتی کسی درس نمیخوند من میخوندم الان باید خسته شم؟
چقد بی غیرت شدم من که هدفم پزشکیه نا امیدی و خستگی چه معنی میده
ویو به خودت بیا
احمق نباش