حتی سازمان حمایت از کودکانم معتقد بچه ای که ساعت 11 شب جیغ جیغ میکنه رو باید زد!
ما سن اینا بودیم 9 گنجشک لالا مهتاب لالا آمد دوباره مهتاب لالا میخوندیم میخوابیدیم :/
شب بر همه خوش تا صبح فردا :)
:/ منم برم تست خازن بزنم