یه نفر هم سن خودت با داشتن وسایل قدیمی تو همون چیزایی که به چشمتم نمیاد از ذوق بال در بیاره! خدایا چرا این همه تفاوت
چه دنیای کوچیکی داشت کوچکتر از اون چیزی که فکرش کنید
دلم میگیره از این همه فاصله
وقتی با شوق و حسرت از آرزوهاش برام میگفت دلم میخواست زار زار اشک بریزم
چقدر ما ناشکریم!
کاش وضع مالیم خیلی خوب بود کاش