تا کنکور 356 روز مونده :)
9 روز از یک سالت کم شدا حواست هست؟
(با این احتمال که کنکور 15تیر97 بیفته)