4 روزه که تو این دنیا نیستی
نجمه عزیزم دوست قشنگم پرستار مهربون
آرزوهای قشنگتم مثه خودت زیر خاک رفتن
تو شرایط سختی درس خوندی نذر داشتی از اول مهر که سرکار رفتی اولین حقوقت برای فقرا بدی
به خاطر تو هم که شده میخونم قول میدم همه تلاشم بذارم اولین حقوقم به نیت تو به فقرا بدم همون جوری که نذر داشتی
نجمه کاش برمیگشتیم به همون موقع هایی که با هم میرفتیم مشهد کاش دوباره بچه میشدیم دلم برای خندهات تنگه
هنوزم باورم نمیشه تو و فائزه دیگه نیستید