از امروز متفاوت تر از همیشه هستم
پ.ن: کنکور از رگ گردن به ما نزدیک تره بدووو اشرف مخلوقات ;)