خدایا تو میدونی تو دلم چی میگذره
کمکم کن دستم محکم تر از همیشه بگیر این روزا بیشتر از همیشه بهت نیاز دارم