مشاور دوستم گفته تیر و مرداد 7 ساعت بخون کاریت نباشه من یه کار میکنم پزشکی بیاری ،بعد من 10 ساعت میخونم مامانم کلی دعوام میکنه میگه هیچی نمیشی!
چون 30 مین نت رفتم :/
دارم فکر میکنم اگه مامانم مشاور میشد چقد پدر بچه ها رو در میاوردا!