همیشه کلی ذوق میکردیم عصر 5 شنبه که میشدا
کنکور اینم کوفتمون کرد
پ.ن: دارم سوالای ریاضیا رو می حَلَّم :/