رتبه کنکورتم یه وسیله شخصیه به هیچ احدی تو دنیا به جز خودت ربطی نداره رفیق ;)