ایمان بیاورید به خدایی که به پیچک فرمود " نرده را زیبا کن"
پ.ن: یه اتفاقایی تو زندگی میفته بعد که بهشون نگاه میکنی میبینی هیچی اتفاقی نبوده هیچی.
انقد دقیق برنامه میریزی که ...
فقط میتونم بگم عاشقتم
پ.ن:نماز نمیخونم ولی اگه از همین فردا نماز خوندن شروع نکنم خیلی بی انصافم کی بیشتر از تو لایق ستایشه؟