هی من میرم کولر خاموش میکنم هی قربونش برم میاد روشن میکنه
اصن آبرو همه بابا ها رو با این کارش برده:))
بهله ویو هستم یک عدد بستنی یخی !
نه نه از این بستنی میهنایی که چشاش اومده جای دماغش :/
الان دلم فقط یه بخاری میخواد که بشینم روش پاهامو هم بهش بچسبونم به بخار کاپوچینوم زل بزنم
اوه اوه چه غلطا پاشم برم بخوابم که صب کلی درس دارم