من ویولت سپهری تعهد میدم که فردا حداقل 12 ساعت |450 درس بخونم.در غیر این صورت باید هدفم برای همیشه فراموش کنم.
امضا $./\
پی نوشت: تا وقتی درست درس نخونی همینه که میبینی پس غر نزن بگیر بخواب :| آفرین دختر خوب