اتاق خلوت پاکی است.
برای فکر،چه ابعاد ساده ای دارد!
دلم عجیب گرفته است.
خیال خواب ندارم.
[گزارش کار روز دوم و سوم]
دیروز 0 ساعت!
امروز 8.5ساعت|300
¤به نظرت این روزایی که داری از دست میدی چقد از Medtums دورت میکنه؟!تا دیر نشده به خودت بیا