شب خرداد به آرامی یک مرثیه از روی سر ثانیه ها می گذرد
و نسیمی خنک از حاشیه سبز پتو خواب مرا می روبد.
بوی هجرت می آید: بالش من پر آواز پر چلچله هاست
بی ربط نوشت: از فردا شب ساعت درسیمم اینجا میذارم چطوره؟
فردا تقریبا میشه شروع جدی من :)
صبح خواهد شد!
و به این کاسه آب آسمان هجرت خواهد کرد.
باید امشب بروم
27خرداد 96