از فردا که نه چون فردا اینجا نیستم از شنبه دمپایی بیارم
با جوراب و کفش احساس خفگی دارم :/
#کتابخونه