چقدر کار کردن باهاش سخته ها
بلاگفا راحت تر بود
کاش حذفش نکرده بودم